DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İş Mahkemeleri Kanununun 3.maddesi ile ''Kanuna bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda........''arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.01.0.12019 tarihinden itibaren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen 5/A maddesi gerreğince ticari uyuşmazlıklar bakımından da arabuluculuk dava şartı olarak kabul edilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 03/09/2019 tarih ve 715470 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir.Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Tel: 
0 380 524 91 33  
Faks: 0 380 524 91 62
E-Posta: iktm81@kultur.gov.tr
Adres : Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hükümet Konağı Camikebir Mah. İstanbul Cad. F Blok Kat:2  81100 Merkez/DÜZCE