DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Uygulama Yardımı Başvuru Tarihi Uzatıldı

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu'nun oluru ile yürürlüğe giren 07.10.2020 tarihli ve 4 sayılı kararı ile Covid-19 pandemisi nedeniyle taşınmaz sahiplerinin karşılaştıkları zorluklar göz önünde bulundurularak daha önceden 02.10.2020 olarak belirlenen 2021 yılı uygulama yardımları için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihinin 31.12.2020 olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.Uygulama yardımı başvuruları için istenen belgeler;

a) Yardım başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarası beyanı (Kimlik kartı fotokopisi),
c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,
d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler, (rölöve ve restorasyon projeleri)
f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi (Başvuru sahibi adına haciz kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı),
g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor, (Restorasyon maliyetlerine ilişkin)
h) Yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve CD  ortamında).