DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlar

Ne tür etkinlikler desteklenmektedir?
Kültürel değerlerimizin, küreselleşme ile birlikte, hızla değişmeye hatta yok olmaya başlaması nedeniyle, Bakanlığımızca belirlenen kültür politikaları çerçevesinde, kültürümüzün sahiplenilmesi; değişimi kucaklayan sağlıklı, ilkeli, gelişime odaklı kültür programlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras niteliğindeki değerlerimizin özgünlüğünün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacına yönelik projeler desteklenmektedir.
Kimler başvurabilir?
Yerel Yönetimler (belediyeler, mahalli idare birlikleri ve il özel idareleri) ile asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan Dernek ve Vakıflar destek için başvuruda bulunabilmektedir.
Başvuru yaparken hangi belgeler olmalı?
Yerel Yönetimler için;
1) Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.
2) Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program),
3) Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.),
4) Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi.
5) Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
Dernek ve Vakıflar için;
1) Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.
2) Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve il Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir)
3) Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)
4)Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.),
5) Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi.
6) Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
İzin Belgesi Örneği
Etkinlik Öncesi Hazırlanacak Proje Raporu Örneği
Etkinlik Sonrası Hazırlanacak Proje Sonuç Raporu
Proje Yardımı Başvuru Evrakı İnceleme Usul ve Esasları
Başvuru  nereye yapılır?
Başvurular etkinlik tarihinden en az 30 gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılır.
Başvuru ne zaman yapılır?
Başvurular etkinlik tarihinden en az 30 gün önce yapılır.
Ödenek aktarımı nasıl gerçekleştirilir?
Komisyonca karara bağlanan ve Bakan tarafından onaylanan yardımlar, teşekkül ile Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü arasında imzalanmasını müteakip, İl Müdürlüğünün gerekli incelemelerini tamamlaması ve etkinlik raporlarını ilgili Genel Müdürlüğe göndermesinin ardından ödenir. Teşekkül, harcama belgelerinin, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.
Başvuruları kimler değerlendirir?
İl Müdürlüklerince Bakanlığa gönderilen projelerin hangilerine ne kadar yardım yapılacağı Müsteşar başkanlığında ilgili Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanından oluşan komisyonca incelenerek karara bağlanır.
Not: Afiş, broşür, davetiye vb. çalışmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın logosu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.